I dette avsnittet av hjemmesiden vil du finne en del bøker som tar opp høyaktuelle emner

Mer enn noen gang synes  det nødvendig å være på vakt mot villfarelse i tiden. Er vi i ferd med å godta et annet evangelium og en annen Jesus enn bibelens Jesus?   Enhver kristen bør ikke være likegyldig til disse spørsmålene. Dette handler om evig frelse eller evig fortapelse borte fra Herres åsyn.

Hvilken vei velger du?

Mer enn noen gang synes det nødvendig å være på vakt mot villfarelse i tiden. Er vi i ferd med å godta et annet evangelium og en annen Jesus enn bibelens Jesus? Enhver kristen bør ikke være likegyldig til disse spørsmålene. Dette handler om evig frelse eller evig fortapelse borte fra Herres åsyn.

Hvilken vei velger du?

Man skal ikke snakke lenge med andre troende mennesker i dag før man hører følgende utsagn: Det er så mye rart i dag - Jeg kjenner meg ikke lenger igjen i min menighet. 

Andre sier: Jeg tror på vekkelse - Vi må være åpne for det nye Gud gjør - Det hevdes at Gud gjør noe nytt i vår tid. Dette er sikkert velkjente ord for de fleste. 

Spørsmålet er imidlertid hva bibelen sier.

I dette avsnittet av hjemmesiden vil du finne en del bøker som setter fokus på det nyreligøse. Bøkene som er valgt ut er skrevet av teologer og andre velansette mennesker som har stor bibelkunnskap og har stått for et trygt og godt bibelsyn i alle år.

Bøkenes emner er først og fremst rettet mot den frafallstendensen vi ser i mange kristne miljøer i dag. Jeg håper at de som leser bøkene vil reflektere over det som skjer i dagens kristenhet. Etter mitt syn serveres det mye i dag som aldeles ikke er spiselig innenfor kristen sammenheng. Må vi lytte til MESTERENS ORD: Se til at ikke noen fører dere vill.

Vekkelse eller villfarelse - En høyaktuell bok om trosbevegelsen

Bok om New age - Satans strategi - Oversatt av tidligere redaktør i KS, Oddvar Nilsen

Vi lever i en alvorlig tid. Djevelen setter alt inn på for å forføre Guds folk slik Jesus advarer i mot. Ervin W. Lutzer og John F. DeVries har skrevet en høyaktuell bok om dette tema. Boken er oversatt til norsk av tidligere redaktør i Korsets Seier Oddvar Nilsen. 

Boken sette søkelyset på hvordan New age infiltrerer kirken, hjemmene og politikken. 

Boken tar også opp alvoret i den trussel som kristenheten i nyere tid blir utsatt for. Store læremessige fravik fra den kristne læren utgjør normalt ikke noen fare for de kristne, men en lære som sniker seg inn i hjemmene, menigheten og samfunnet forøvrig og som bruker de samme "åndelige uttrykkene" som vi kjenner fra menigheten og det kristne livet er en stor fare.  

Det er skremmende å se hvor langt New Age tenkningen har fått innpass i karismatiske miljøer uten at de selv er klar over dette.  Dette er antikristens ånd som fører til det store frafallet som Paulus beskriver i 2. Tessalonikerbrev. 

Les boken  HER 

Kirkevekstbevegelsen og New age

I vår tid opplever vi stadig at det oppstår såkalte nye "kristne bevegelser". Noe av det siste er den såkalte "kirkevekstbevegelsen. Den danske legen Paul Erik Haar har skrevet en svært alvorlig artikkel om denne bevegelsen. Dette er mildt sagt skremmende lesning.

Les artikkelen ved å klikke på "Last ned fil" - Du finner den litt lenger ned på denne siden. 

LITT OM BEVEGELSEN - Bibel og Israelsiden skriver om denne bevegelse: 

Kirkevekst - hva er det? Amerikanske menigheter og predikanter som Willow Creek, Bill Hybels, Saddleback, Rick Warren, John Maxwell, Emerging Church Brian McLaren, Robert Sculler, Norman Vincent Peale, C.P.Wagner, John Wimber, Vineyard er eksempler som kan knyttes til kirkevekstbevegelsen. 

I Norge har disse, samt nettverk som DAWN og DAMARIS fått stadig mer innflytelse i kirkesamfunn, organisasjoner og forsamlinger. Dette er en kristendom som er imøtekommende og attraktiv for folk flest og for mange som "vil være" kristne, "positive", "søkende".  

"Purpose driven", Global leadership (Globalt (verdensomfattende) lederskap, en verdensomspennende tverrkirkelig P.E.A.C.E -plan, "Seeker sensitive" (Søkervennlige) menigheter er ord og tankegang som har forkus. Også verdens musikk, eller verdsliggjort /"moderne" ( Contemporary ) kristen sang og musikk - er tatt i bruk. (Som f eks Hillsong, og andre "artister"/"grupper"). 

Katolisisme, karismatikk, kirkevekst, new age og Islam har klare likhetstrekk og finner sammen - en global/verdensomspennende forførelse - alle disse retningene og åndsstrømmene er usanne og er av løgnens ånd - antikristelige. 

Dessuten er også karismatiske menigheter formidlere av en falsk Jesus, en fremmed ånd. Eksempler er Bethel church (med Bill Johnson) i USA, samt IMI-kirken i Stavanger (som inviterer forførere som Bill Johnson, John Arnott osv til Norge). IMI-kirken står også bak Godhetsuka - og "fanger" på det viset andre, uvitende og godtroende mennesker inn i sin falske kristendom.  

Du kan lese mer om hva "Bibel og Israel siden skriver om denne bevegelsen HER

DET ER DESSVERRE FÅ KRISTNE SOM SKJØNNER AT DENNE TRENDEN, ÅNDSSTRØMMEN OG TANKEGANGEN SOM NÅ SPRES UTOVER KRISTENHETEN ER ANTIKRISTEN, NY TID (NEW AGE) TANKEGANG, OG IKKE BIBELSK KRISTENDOM. 

Dette er en falsk, forførende kristendom på samme vis som herlighetsteologien/trosforkynnelsen, og den liberale teologien er falsk og ubibelsk endetidsforførelse. 

Kirkevekstbevegelsen og New age - Artikkel skrevet av Erik Haahr

Les om kirkeveksbevegelsen - Klikk på "Last ned fil"

Moderne religiøsitet av Aril Romarhaim

Boken tar for seg over 30 nye religiøse bevegelser som opererer i Skandinavia.

Les boken HER

Kristus i vannmannens tegn av Arild Romarheim

En høyaktuell bok som sette søkelyset på blant annet hvilket syn de nyreligiøse retninger har på Kristus. Noe av hovedfokuset i boken er i hvilken grad de nyreligøse bevegelsene setter fokus på Kristus. Det hevdes at Jesus ble en Kristus, men han fornektes som Guds sønn som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd og født av jomfru Maria. Å fornekte at Jesus Kristus er Guds enbårne sønn kommet i kjød, er antikristens ånd. 

Det som er det skremmende med disse nyreligiøse bevegelsene er at de bruker mange av de samme ord og uttrykk om Jesus Kristus som vi kristne gjør, men de legger andre meninger i det de sier. Tilsynelatende ser det nokså likt ut, men de er egentlig glupende ulver som forsøker å forføre en av disse mine minste slik Jesus sier. La oss vokte oss for de nyreligiøse bevegelsene. 

Fokus på trosbevegelsen

Dette er et hefte som er skrevet av Fred Hjortland hvor det dokumenteres hva Trosbevegelsen står for. Dette er skremmende lesning. Boken er meget godt dokumentert og har henvisninger til det som trosbevegelsen har gitt ut i form av bøker og gjennom taler som er holdt. Dette er avslørende dokumentasjon. 

Les heftet HER

Korsets og blodets evangelium

Et oppgjør med JDS-læren 

Hva menes med JDS læren? JDS står for Jesus døde åndelig. JDS-læren kommer fra herlighetsteologien og den hevder at Jesus døde åndelig. Dette er en vranglære som du ikke finner i bibelen. Konsekvensen av å hevde at "Jesus døde åndelig" er nøyaktig det samme som å si at Jesus hadde synd i kjødet og dersom Jesus hadde synd i kjødet kunne han ikke ha sonet verdens synd. Ja, så alvorlig er denne læren.

Les Fred Hjortlands hefte hvor han tar et alvorlig oppgjør med denne læren.  

Les heftet HER

Hellig latter - Hvor hellig er den?

I dette heftetskriver Fred Hjortland om den såkalte "latterbevegelsen" denne bevegelsen oppsto sammen med Toronto-vekkelsen. Store deler av kristenheten er blitt berørt av denne bevegelsen. I dette heftet tar Fred Hjortland et oppgjør med denne bevegelsen.

Les heftet HER

Bibelens store profetier av John F. Walwoord

oversatt til Norsk av tidligere redaktør i KS Oddvar Nilsen.

Forfatteren foretar en systematisk gjennomgang av bibelens store profetier.

Les boken HER

Hva bibelen lærer - kort innføring i sentrale emner

Boken er skrevet av William MacDonald - Oversatt til Norsk ved Marit Gundersen.

Les boken HER

Boken tar opp blant annet hva bibelen lærer om:

Gud

Mennesket

Synd

Kristus

Den nye fødsel

Frelsen

Nåde 

Tro

Himmel og helvete

Jesus kommer igjen

Galaterbrevet av John Stott - oversatt il Norsk av Oddvar Nilsen

Boken er et omfattene studie av Paulus' brev til Galaterne. Galaterne ble utsatt for vranglære og begynte å vende seg bort fra den læren som Paulus hadde forkynt for dem. Paulus understreker i sitt brev til Galaterne at de ikke må vende seg til et "annet evangelium" de som hadde fått Jesus Kristus og ham korsfestet malt for øynene. Judaismen var en farlig lære som var i ferd med å trenge seg inn i menigheten. 

Gjennom galaterbrevet understreker Paulus ovenfor Galaterne sitt apostelembete. Paulus var kalt av Gud til sin tjeneste. Galaterne hadde gjennom judaistene begynt å stille spørsmål ved autoriteten til Paulus. Gjennom dette brevet tar Paulus et kraftig oppgjør med judaistene og deres vranglære som besto i at de også måtte holde loven for å bli frelst. Paulus understreker at det er ved tro alene at mennesket blir rettferdiggjort.

Les boken HER

Trosbevegelsen slik jeg opplevde den

Denne boken er skrevet av et tidligere medlem av trosbevegelsen og forteller med tydelige ord konsekvenser og ikke minst tankekontroll av mennesker. Les boken HER

Skriften vitner om Kristus av Jan Bygstad

Det sies at det nye testamentet åpenbarer Det gamle testamentet og at Det nye testamentet ligger skjult i Det gamle testamentet. 

Bibelverset: Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jesus Joseft sønn fra Nasaret. (Joh 1:46) 

Med dette verset er mye sagt hva denne boken handler om. 

Mange ser på Det gamle testamentet som en lukket bok. Den som blir fremmedgjort for Det gamle testamentet blir også fremmedgjort for Det nye testamentet sier forfatteren.

Noe som alt for ofte blir oversett, er at selve fundamentet for budskapet vi finner i Det nye testamentet er gitt oss i Det gamle testamentet. 

Evangeliet, Ordet om Korset er budskapet om hvordan Gud har oppfylt sine løfter ved å sende sin sønn til frelse for verden.

Nyeste kommentarer

25.02 | 14:34

Hei Arild. Se mitt svar på min nettside

12.02 | 19:06

Hei Øystein! Kan du skrive litt om din personlige frelse? Ditt vitnesbyrd? Skriv gjerne også om hvordan Gud har kalt, salvet og sendt deg for å tjene Ham. Jeg finner ikke noe om dette på din webside.

19.10 | 09:07

Flott å høre Bjørn. Det gjelder å være våken i tiden. Gud velsigne deg.

17.10 | 08:08

Veldig bra Øystein. Her er vi helt på linje.

Del denne siden