Her kan du lese om apostlene og øvrige kirkefedre

Felles for de fleste av de første kristne lederne var at de led maryrdøden.

Felles for de fleste av de første kristne lederne var at de led maryrdøden.

Klikk på navnet på den personen du ønsker å lese om. her finner du mange av apostlene og kirkefedrene. Selv om linken leder deg til en katolsk side er det mye interessant å lese om de første kristne.

 1. Peter, apostlenes leder, minnedag 29. juni og 22. februar (Peters stol)
 2. Andreas, Peters bror, minnedag 30. november
 3. Jakob (den eldre), Johannes' bror, minnedag 25. juli
 4. Johannes, evangelist, minnedag 27. desember
 5. Filip, minnedag 3. mai
 6. Bartolomeus (Natanael), minnedag 24. august
 7. Matteus (Levi), evangelist, minnedag 21. september
 8. Thomas (tvileren), minnedag 3. juli
 9. Jakob (den yngre), «Herrens bror» (?), minnedag 3. mai
 10. Judas Taddeus, Jakob den Yngres bror, minnedag 28. oktober
 11. Simon Seloten, «Herrens bror» (??), minnedag 28. oktober
 12. Mattias (fikk plassen etter Judas Iskariot), minnedag 14. mai
 13. Paulus, minnedag 29. juni og 25. januar (omvendelse)
 14. Barnabas, minnedag 11. juni

Jakob, Jesu bror, også kalt Jakob den rettferdige - Siden omtaler flere med navn Jakob

Døperen Johannes

Evangelister som ikke er apostler:

 1. Markus, minnedag 25. april
 2. Lukas, minnedag 18. oktober

Disipler, Apostler og Evangelister

Her kan du lese definisjonen på en apostel, disippel og evangelist:

Ordet disippel kommer fra latin discipulus = elev. I Det nye Testamente betyr disippel enhver tilhenger av en (åndelig) lærer: Moses (Joh 9,28), Johannes Døperen (Matt 9,14), fariseerne (Matt 22,16), men fremfor alt av Jesus. Til Jesu disipler hører først de tolv (Matt 10,1), så de som fulgte Jesus (Matt 8,21), særlig de 72 han sendte ut (Luk 10,1).

I Apostlenes gjerninger fra kapittel 6 betyr disippel enhver som tror at Jesus er Kristus. I disippelforholdet til Jesus er det Han som tar initiativet: «Ikke så at dere valgte meg; det er jeg som har valgt dere» (Joh 15,16; jfr Mark 1,17). Disiplene kalles til å bryte opp, følge Jesus, la seg forme av hans liv og lære (Mark 8,34; 10,21.38-45; Joh 12,26) og motta Gudsriket av ham (Matt 19,28-29; Joh 14,3).

Ordet apostel kommer av gresk apostolos etter verbet apostello = å sende, og betyr altså sendebud eller befullmektiget. Bakgrunnen for den kristne språkbruk er det jødiske miljø, hvor salach, utsending, er en juridisk term: «En utsending med fullmakt til en bestemt oppgave». Apostelen representerer den som har sendt ham, og er bemyndiget av ham. Apostler i NT er fremfor alt de tolv disiplene, som Jesus utvelger for å grunnlegge sin Kirke. De skal være «hos ham», forkynne Evangeliet og drive ut onde ånder (Mark 3,14-15). De sendes på oppdrag for å tale i hans navn, bemyndiget av ham (Matt 10,1-40), med en spesiell autoritet over Kirken, som de skal styre (Matt 16,18-19); 18,18).

De utgjør fundamentet for det nye Israel; deres antall svarer til det gamle Israels tolv stammer og utfylles med Mattias da Judas faller fra (Apg 1,15-26). De skal sammen med Menneskesønnen være dommere på den ytterste dag (Matt 19,28). Til dem gir den oppstandne Kristus misjonsbefalingen (Matt 28,18f). De skal være hans vitner, det vil si vitne om at den oppstandne Kristus er den Jesus de har levd og arbeidet sammen med, fra dåpen i Jordan til himmelfarten (Apg 1,8.21-22).

I tillegg kommer Paulus. Han kalles av den oppstandne Kristus selv til å være hedningenes apostel (1.Kor 9,1; Gal 1,1.15-16), i forståelse med Peter og de andre apostlene, som ga ham håndslag på fellesskapet (Gal 1,18; 2,9). Han utøver apostolisk myndighet over læren (Gal 1,8), embetene (1.Tim 1,14; 5,22) og jurisdiksjonen (1.Kor 11,34) i de menighetene han selv grunnlegger. Og han krever lydighet av dem, ved «Åndens kraft» (Rom 15,18-19), som «en tjeneste for alle» (1.Kor 9,19).

Barnabas kalles også apostel av de tidligste fedre og av Lukas selv (Apg 14,14).

Det er på grunn av disse apostlene at Kirken betegnes som «apostolisk».

Evangelistene er forfatterne av de fire evangeliene (Matteus, Markus, Lukas og Johannes). Ordet evangelium er latin og kommer fra gresk evangelion = godt budskap, og er en kristen betegnelse for det kristne budskap. Fra tidlig på 100-tallet har ordet også vært brukt om evangelieskriftene, først i formen Evangeliet etter (fx) Matteus, siden ble ordet betegnelse for bøkene selv og kunne også brukes i flertall.

To av evangelistene er også apostler (Matteus og Johannes).

Her kan du lese om de apostoliske kirkefedrene og hva som hva deres særegenhet

De apostoliske fedre

De apostoliske fedre er kristne forfattere fra de to første århundrene som videreformidlet apostlenes forkynnelse på en særlig umiddelbar måte. Klikk på hvert enkelt navn og les om hva de sto for.

Kommentarer

Arild Helgestad

12.02.2022 19:06

Hei Øystein! Kan du skrive litt om din personlige frelse? Ditt vitnesbyrd? Skriv gjerne også om hvordan Gud har kalt, salvet og sendt deg for å tjene Ham. Jeg finner ikke noe om dette på din webside.

Øystein

25.02.2022 14:34

Hei Arild. Se mitt svar på min nettside

Nyeste kommentarer

25.02 | 14:34

Hei Arild. Se mitt svar på min nettside

12.02 | 19:06

Hei Øystein! Kan du skrive litt om din personlige frelse? Ditt vitnesbyrd? Skriv gjerne også om hvordan Gud har kalt, salvet og sendt deg for å tjene Ham. Jeg finner ikke noe om dette på din webside.

19.10 | 09:07

Flott å høre Bjørn. Det gjelder å være våken i tiden. Gud velsigne deg.

17.10 | 08:08

Veldig bra Øystein. Her er vi helt på linje.

Del denne siden